Home > Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor Picknick Overijse.

Indien er voor een wedstrijd een bijzonder wedstrijdreglement is, geldt dit algemene
reglement in aanvulling op het bijzonder reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het bijzonder wedstrijdreglement heeft het bijzonder reglement voorrang.

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor
alle wedstrijden die Straffe Streek organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter) of op een andere wijze.
Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder
wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene
wedstrijdreglement.
Straffe Streek is een merk van Streekproducten Vlaams-Brabant vzw, met
maatschappelijke zetel te 3010 Leuven, Provincieplein 1 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Leuven) onder het nummer 0871.110.181.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan
een wedstrijd van Straffe Streek, met uitzondering van medewerkers van Straffe Streek en hun directe familieleden tot in de eerste graad.
Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Straffe Streek ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.
Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere
deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Er is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Straffe Streek voor de
deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.
Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door Straffe Streek. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende
wedstrijden van Straffe Streek, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst
deelnam.

2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle
deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding
en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste
antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar
onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Straffe Streek in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.
Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Straffe Streek de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder
enige beperking in tijd en ruimte:
•te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Straffe Streek en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …);
•te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren
De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en
persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Straffe Streek tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat
een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is
(tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).
Straffe Streek is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan
op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. Straffe Streek kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Straffe Streek bijkomende
diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld
vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Straffe Streek en/of de organisator.
Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.
Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Straffe Streek en/of de organisator.

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7. Indien de prijs een overnachting betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige). Reisverzekering en persoonlijke uitgaven
worden niet door Straffe Streek bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De boekingsdatum van het logement wordt vastgelegd in overleg met degene die het logement aanbiedt (b&b, hotel), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van de boeking, niet de winnaar van de overnachting.
De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de overnachting op te nemen. De winnaar die om welke
reden dan ook de overnachting niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Straffe Streek en/of de organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor Straffe Streek en/of de organisator.
De gewonnen overnachting is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in
een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft Straffe Streek het recht de
prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor Straffe Streek en/of organisator.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Straffe Streek is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. Straffe Streek is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 Straffe Streek is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs
aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Straffe Streek niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Straffe Streek niet aansprakelijk
worden gesteld.
Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te
zijn. Bij onbereikbaarheid kan Straffe Streek de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Straffe Streek de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Straffe Streek.

5.5. Indien Straffe Streek genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Straffe Streek hiervoor op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Straffe Streek alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Straffe Streek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Straffe Streek en de uitslag
zijn onherroepelijk en bindend.

5.7. Straffe Streek is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Straffe Streek kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Straffe Streek in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de Straffe Streek in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Straffe Streek in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Het beleid van Straffe Streek met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van Straffe Streek, met name https://www.straffestreek.be/privacy-beleid.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in
de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Straffe Streek houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van
het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Straffe Streek zich
het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van Straffe Streek uit te sluiten.
Straffe Streek behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Straffe Streek geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of
telefonisch) met Straffe Streek of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren
Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Straffe Streek te worden gelezen als verwijzend naar zowel Straffe Streek als de medeorganisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van Straffe Streek aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Straffe Streek in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende
mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan Straffe Streek dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Straffe Streek en kan daar desgewenst worden afgedrukt.
* * *

Volg ons

Straffe Streek

Provincieplein 1

3010 Leuven